Mājup arrow Novada dome
Kontakti Drukāt E-pasts
11.12.06, 17:07

 

Domes rekvizīti:

 

LATVIJAS REPUBLIKA
ALSUNGAS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000036596
Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,
tālrunis 63351342, fakss 63351447, elektroniskais pasts 56b4db6a7e8b704e63ad3b09917db89a
Banka A/S SEB, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623

 

Vārds, Uzvārds

Amats Telefons E-pasta adrese

Aivars Sokolovskis

Alsungas domes priekšsēdētājs 29663384

fd43f92728fe2fac53bf89da77d21f9e

 

 

Voldemārs Dunajevs

Alsungas novada domes izpilddirektors 29386460

 

Valda Zingberga

 

 

Ināra

Staņislavčika

Kancelejas vadītāja,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

referente

63351342; 26699509

 

 

 

29831365,

63351342

56b4db6a7e8b704e63ad3b09917db89a

 

 

 

 

f3644a8015a5140b53a0dadb2686a9b5

 

Inga Bredovska Muzeja vadītāja 26425015

01c34f37be4eecc6d865c4b2151b4141

Santa Kreičmane


Lauku konsultante,
iepirkumu speciāliste

63351533

27813338

190a2196c5bc28d6f90d0c5453b36cd6

ef3ab566dec459b60b5ab6f159e51393

Ieva Rogozova

Rinalds Vainovskis

 

policijas inspektori

22007968

m.t. 26395092

 

 
Māris Bikse Sporta metodiķis 27852817 9aa321ad063cac2914f122fce1b8f700

Maira Baumane

Sanita Gulbe

 

Sociālā dienesta vadītāja

Soc. darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

27807982

tālr., fakss 63321307

25652169

cc28c991322bec91d1b68ea48a3df86c

 

Ausma Mundiciema finanšu nodaļas vadītāja 63351396
26364270

 

 

0314007dc0d315fc6b573bc6d0ffdb55

Aiga Vanaga- Poriķe attīstības nodaļas vadītāja 20270718

c1e710220a669c04696a921d2ca2dbce

 

Anita Rudzīte

Santa Galiņa

Finanšu nodaļas vadītāja vietniece

grāmatvede

63351396

 

63351396

531a8ce417fcd42d126105b0f1e9b258

7b7893af5e7a3126492c4be0e66e8060

Marita Miezīte kasiere

63351396

70fe78b6952cf6292e4254d69aeca8b1

Lija Baumane Vidusskolas direktore

63351347

29352554

a4d0ed8bb047def3b40bfeaab082ba69

Janeta Kristapsone Mūzikas skolas direktore

63351450

29161533

 

221fa9930bd8a37e577c571568258f0e

Aleta Lipsne Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

63351358

26441393

69ab2a48c737d464181fdff8296d5b88

 

 

Rasma Cīrule Bibliotēkas vadītāja

63351343

27852093

0cfd2ff7ebdd84e4a02e12181888ceb6

Gunta Matēviča Kultūras nama direktore

63351175

27867749

 

fc5e20e498354c281df09b6adffa8f95

8111b2fa91d12580e4fe643c7df23721

Aīda Vanaga

Izglītības pārvaldes

vadītāja

26397069

268f57f41dcfc34a878bd25acb0c9ab5

Dina Kaminska Bāriņtiesas priekšsēdētāja

63351502

27830370

2f3454572fd9bc0887309e2adfc4c832

 

Ieva Zāģere

vecākā grāmatvede 63351396

 

Raimonds Kalējs

būvvaldes būvinspektors 26463999

 

Ineta Butāne

būvvaldes vadītāja

29283768

e26c4b9923006d2fcc3ad3a397f71c1d